LKV säännöt


Lahden Kalaveikot ry säännöt


Yhdistyksen nimenä on Lahden Kalaveikot. Sen kotipaikkana on Lahden kaupunki Hämeen läänissä.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.


Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, kohottaa heidän tietojaan ja taitojaan kalastusasioissa, suorittaa kalavesitutkimuksia ja kohottaa lahden lähikalavesien kantaa.
Toteuttaakseen tarkoituksiaan järjestää seura keskustelutilaisuuksia, kalastuskilpailuja, tekee ilmoituksia ja esityksiä kalastusviranomaisille. Järjestää juhlia, retkeilyjä, näyttelyjä ja arpajaisia. tarvittaessa hankkii seura toimintaansa varten asianomaisen luvan.
Seura ei ole poliittinen.


Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja kalastusvälineitä, kulkuneuvoja, pitää ravintolaa ja virvokekioskeja asianomaisella luvalla sekä vuokrata kalastusalueita.


Liittyessään suorittaa jäsen seuralle liittymismaksun. Liittymismaksu ja jäsenmaksu suuruudesta päätetään seuran kokouksessa.
Seuran vapaajäsenyys voidaan myöntää joko vanhuus- tai sairaseläkkeellä olevalle jäsenelle, edellyttäen että jäsen on maksanut jäsenmaksut kymmeneltä edeltäneenä vuotena.


Seuran muodostavat perustajajäsenet sekä varsinaiset että kannatusjäsenet.
jäsenyyshakemukset hyväksyy seuran johtokunta. Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottamisesta päättää seuran johtokunta. Eronnut tai erotettu jäsen menettää osallisuutensa seuraan ja sen omaisuuteen. Seuran jäsenmäärää ei rajoiteta, mutta ammattikalastajia ei seuran jäseneksi hyväksytä.


Seuran toimintaa johtaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan valitsee kevätkokous: muut toimihenkilöt: varapuheenjohtajan, sihteerin, ja rahastonhoitajan valitsee johtokunta keskuudestaan. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan ja on se päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 3 jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva.


Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne annettava tilintarkastajille tammikuun kuluessa. Tilintarkastajien tulee tarkastaa seuran ja johtokunnan pöytäkirjat, tilit, kassa ja muu omaisuus, sekä ennen helmikuun loppua jättää johtokunnalle seuran kevätkokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksestaan sekä lausunto vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle.


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituksella erityisesti ilmoitettua kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannatettu yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.


Seuran kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 10 jäsentä on läsnä.

10§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri- kaksi yhdessä.

11§
Seuran johtokunnan tulee:
1. Hoitaa seuran juoksevia asioita
2. Edustaa seuraa
3. Kutsua tarpeen vaatiessa seura kokoon. Valmistaa asiat sen kokouksiin ja panna toimeen päätökset.
4. Laatia vuosikertomus, päättää tilit ja tarkastuttaa ne sekä valmistaa esityslista seuraavaan vuosikokoukseen.
5. Pitää luetteloa seuran jäsenistä.
6. Päättää jäsenen seuraan ottamisesta ja erottamisesta.
7. Ryhtyä muihin toimiin seuran tarkoitusten toteuttamiseksi.

12§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksessa puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§
Jokaisella jäsenellä on seurassa yksi (1) ääni. Tämän lisäksi on jäsen oikeutettu äänestämään korkeintaan viidellä (5) poissaolevan jäsenen antamalla valtakirjalla.

14§
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kevätkokouksen vähintään kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä tehty päätös.

15§
Seuran purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä on tehty vähintään kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on kevätkokous ja joiden väliä on vähintään 30 vrk.

Lahden Kalaveikot ry säännöt (pdf)