Vesijärven kuhaistutukset alkoivat (Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö)

13.10.2021

Vesijärveen istutetaan syksyn aikana noin 53 000 pikkukuhaa.

Vesijärvessä on hyvä luontainen kuhakanta. Kuhan kutu ei kuitenkaan tuota läheskään joka vuosi vahvoja ikäluokkia, minkä vuoksi tuki-istutukset aloitettiin vuonna 2020. Enonselällä on myös laajasti käytössä 60 mm solmuvälin verkot kuhanpyynnissä, mikä turvaa kuhille ainakin yhden kutukerran. Hyvinä vuosina Enonselän kuhanpoikastiheys on ollut noin 90 kpl/ha.

Tänä syksynä kesänvanhoja kuhanpoikasia istutetaan noin 53 000 kappaletta. Ensimmäinen erä käsitti noin 5000 poikasta. Kuhanpoikaset painoivat noin kuusi grammaa kappaleelta ja olivat vajaa 10 cm pitkiä. Enonselän lisäksi kuhaa tullaan istuttamaan Kajaanselälle ja Laitialanselälle.

Kuha käyttää ravintonaan pikkukalaa, etenkin kuoretta ja on siis luonnon oma hoitokalastaja. Kuha on järven hoidon kannalta merkittävä apu, sillä kuoreen kalastus on varsin hankalaa. Pienikokoisena kalana se ei juurikaan jää nuottaan tai rysään ja troolia ei Enonselällä käytetä muuten kuin tutkimustarkoituksiin. Lue lisää => https://www.vesijarvi.fi/2021/10/13/vesijarven-kuhaistutukset-alkoivat/

Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku. Haku avoin 18.10. – 30.11.2021 (YM.fi)

Haku avoin 18.10. – 30.11.2021

Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä.

Vesistöt ovat valuma-alueidensa lapsia. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Myös pienvesien vedenlaatu ja elinympäristöt ovat heikentyneet maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksen sekä vesistörakentamisen vuoksi. Kaikilla toimilla kaikissa vesistöissä ja niiden valuma-alueilla on merkitystä.

Vesistökunnostus hyödyttää koko kuntaa asukkaista yrityksiin

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan viihtyisästä asuinympäristöstä sekä vesien virkistyskäytöstä uimarannoilla ja kala-apajilla. Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Pienilläkin paikallisella hankkeella voi olla suuret vaikutukset. Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan, piristävät kylätoimintaa ja tekevät alueesta vetovoimaisemman potentiaalisille uusille asukkaille ja yrittäjille.

Maa- ja metsätalouden kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla vähennetään vesistöön kohdistuvaa kuormitusta

Maa- ja metsätalousalueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan maan kuivatusta. Kuivatus kuitenkin häiritsee veden luontaista kiertokulkua ja lisää ravinteiden kulkeutumista vesistöön. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa tulisikin soveltaa luonnonmukaisia vesirakentamisen keinoja. Kokonaisvaltaisella valuma-aluelähtöisellä vesienhallinnalla voidaan parhaimmillaan parantaa peltomaan ja metsän kasvukuntoa sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Näin saatte hankkeenne alkuun

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeeseen avustus haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä vesien tilan parantamiseksi ja pysyvien tulosten aikaansaamiseksi toimenpiteisiin tarvitaan toisiamme. Olkaa ajoissa yhteydessä asiantuntijoihin, jotta saatte neuvoa hankkeen suunnitteluun. Sivuillamme on kuvattu, kuinka voit aloittaa kunnostus sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeen, miten haet avustusta sekä kuinka täytät hakulomakkeen. Lue lisää: ym.fi/virtaavesienhoitoon
sekä www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Väitös: Mikro- ja mesomuovit pohjoisella Itämerellä: kohtalo sedimentissä ja vaikutukset pohjaeläimiin (SYKE)